Birliğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Birliğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı

KIRKLARELİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Birliğimizin 9. Olağan  Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 11.00’ da “Deva Kültür Sarayı – Karakaş Mah. İstanbul Yolu 1. km. MERKEZ / KIRKLARELİ”  adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Gündemi  22.04.2017 tarihli Kırklar Haber Gazetesi ve 22.04.2017 tarihli Kırklareli Alternatif Gazetelerinde aşağıdaki Gündem Maddeleri ile ilan edilmiştir.

GÜNDEM,

1-Yoklama ve açılış

2-Divan Başkanlığı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5- Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,

6- Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirketin 2014, 2015 ve 2016 yıllı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

7- Bakanlık tarafından hazırlanan Anasözleşmenin intibakının görüşülerek karara bağlanması,

8-Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi ve bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9-Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla tesis kurulması,  kurulu tesislere ortak olunması, işletilmesi, gerektiğinde bu işler için ilgili kuruluşlara iştirak edilmesi,  diğer Birlik ve kuruluşlarla ortak şirket veya iktisadi işletme kurulması ve bunlar için katılım paylarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,

10-Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13-Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili motorlu araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14-Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15-2017-2018 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

16-Şube, irtibat bürosu ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17-Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi

18-Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,

19-Birliğin ve üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren konularda, Yönetim Kuruluna Anasözleşmedeki görevleriyle ilgili diğer hususlarda da yetki verilmesi,

20-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

21-Personelin kadro ve ücretleri ile yurtiçi –yurt dışı görevlendirme ve yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

22- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

23-İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

24-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe ve birliğin sahibi olduğu şirkete olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

25-Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına, ihtiyaç duyulması halinde, uygun bulacağı banka veya kuruluşlardan, kredi ve teminat mektubu alınması, tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanılması, kredi, kredi kartı, teminat mektubu, çek karnesi, senet, leasing, akreditif açtırma,  vadeli-vadesiz- pos-yatırım hesabı açma, birlikten şirket adına veya şirketten birlik adına bankalara ipotek ve kefalet verilmesi-alınması gibi tüm bankacılık işlemlerini yapmak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

26-Yönetim Kurulu üyelerinin yasa ve Anasözleşmede kendilerine yüklenen yükümlülükleri kasten ve ihmal ile yerine getirmedikleri takdirde oluşacak zararlardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerine karşı açılacak davalar için Denetleme Kurulu üyelerine dava açma ve avukat tayin etme  hususunda yetki verilmesi,

27-İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında Birliğin mali durumunun uygun olmaması nedeniyle doğabilecek gecikme zamlarının ödenmesi ve muhasebeleştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

28-İhtiyaç duyulması halinde kişi veya kuruluşlardan her türlü eğitim, danışmanlık, projelendirme, serbest meslek, güvenlik vs. hizmet satın alınması ve bu hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

29-Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri yapmak ve Tarım Danışmanı istihdam etmek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

30-Geçmiş dönemlere ait olup, üyenin vefat etmesi, ulaşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen ve tahsil masrafları borç tutarını aşan 100 TL ve altındaki borçların terkin edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

31-Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Birlik veya sahibi olduğu şirket aracılığı ile üyelerinin üretmiş oldukları canlı hayvan, süt, yem bitkisi, vb. her türlü tarımsal ve hayvansal ürünlerin pazarlanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan tedariklerde, yetiştiricilere avans ödemesi yapılması ve ödenecek avans tutarı limitlerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

32-Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) Genel Kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah hizmet bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

33- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,

34-Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli yatırımların yapılması, tesislerin kurulması, işletilmesi ve bu konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı bankalardan, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi yurtdışı kaynaklı kuruluşlardan, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajanslar, fonlardan, kredi, hibe yardımı almak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, FAO, Kalkınma Ajansları, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

35-Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket aracılığı ile üreticilerin ihtiyacı olan sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdilerin temini ve üyelerin üretmiş olduğu tüm ürünlerin pazarlanması, dağıtılması, ithalat ve ihracatının yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

36-Hazırlanan bütçenin uygulanması, harcama kalemleri arasında aktarma yapılması, Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması ve gerektiğinde gelir- gider farklarının bölüşülmemesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

37-Birlik tarafından kurulan ve sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketin sermaye ve diğer nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında birlik ile şirket arasında aktarım yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

38-Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,

39-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

40-Dilek ve temenniler,

41-Kapanış. 

 

 NOT: Oy kullanacak olan, Şahıs üyelerin TC kimlik numaralarının yer aldığı belgelerden en az birini, Tüzel Kişi Üyelerin de Ticaret Sicilden Onaylı Yetki Belgesini,  yanlarında bulundurmaları önem teşkil etmektedir.

08 Mayıs 2017 17:10 887 kez okundu

BİRLİK BAŞKANI Ali DERMENCİ

Ali DERMENCİ
Üye Hesap Ekstreleri
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri
DÜŞÜK KÜPE TAKİP
KÜPE SORGU
Basında Birliğimiz
YEM KARMA-YEM EZME
Soru Cevap