NOVI YEAST D

0,00 TL

17 Mart 2014 15:51 | 5315 kez incelendi

Facebook'ta Paylaş

NOVI YEAST D

Detaylar  
 

NOVI YEAST D                                      

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN İNAKTİF ( CANSIZ ) MAYA EKSTRAKTI

                                                                                      DOĞAL VERİM ARTIRICI

                                                                          ( NÜKLEOPROTEİN )

 

NİÇİN MAYA EKSTRAKTI ( İNAKTİF MAYA ) ?

Sitoplazmadan ayrılmış hücre duvarı maya ekstraktı olarak adlandırılır. Hücre duvarının tamamına yakını glukan ve mannan oligosakkaritler gibi karbonhidratlardan oluşmaktadır. Yani, glukan + MOS birlikte veya ayrı, ayrı birer maya ekstraktıdır.

 

İnaktif Maya, yüksek sıcaklıkta kurutularak enzim sistemi tamamen inaktif hale getirilmiş, fermantasyon amacıyla değil daha çok işkembede düzenleyici ve besin değerini artırmak amacıyla kullanılan mayadır. İnaktif mayalar fermente şeker ve alkol, enzim, vitamin ve metabolitlerin üretimini ve işkembe bakterilerinin çoğalma ve gelişimlerini teşvik ederler.

 

Büyükbaş hayvanların beslenmelerinde temel yaklaşım işkembe içeriğinin düzenlenmesi, korunması prensibine dayanır. Bir sığırı beslemek demek işkembeyi düzenlemek, işkembedeki bakterileri beslemek demektir. İşkembede besin maddelerinin sindiriminden sorumlu bakteriler ile diğer mikrofauna elemanları arasında çok önemli bir denge bulunmaktadır. İşkembede bu denge bozulduğu zaman sindirim sisteminde problemler başlar ve hızla tüm organizmayı etkisi altına alarak döl tutma problemleri başta olmak üzere, asidozis, ketosiz, karaciğer yağlanması, üreme organlarına ilşkin metritis olguları, mastitis ve tırnak problemleri gibi döl verimini, süt ve et verimini  etkileyecek bir çok hastalık baş gösterir.  

 

İnaktif mayaların ,işkembedeki görevi asit tüketen bakteriler için besin kaynağı olmaları, bunların işkembedeki sayılarını artırarak pH’nın aşağıya çekilmesini yani ASİDOZ olayını önleyici, düzenleyici rol oynarlar.

 

İnaktif maya ürünlerinde en önemli unsur, protein içeriğidir. Protein oranı ne kadar yüksekse ürün o kadar kalitelidir. İnaktif mayalarda mikrobiyal protein miktarının fazlalığı mayanın rumende çalışmasını hızlandırır ve ASİDOZ önlenmiş olur.

 

 

ASİDOZ’UN GENEL ETKİLERİ :

 • Süt veriminin düşmesine neden olur.
 • Sütte yağ oranında azalma görülür.
 • İşkembede sindirim olumsuz etkilenir, işkembede uçucu yağ asidi sentezi azalır, amonyak kullanımı azalır.
 • Negatif enerji ve negatif nitrojen dengesi görülmesi ortaya çıkar.
 • Kuru madde tüketimi azalır, verimlerde düşme gözlenir.
 • Yem yemeden ve su içmeden kesilir.
 • Selüloz sindirimi düşer, dolayısıyla yem tüketimi düşer. Hayvanlarda iştahsızlık gözlenir.
 • Hayvanların tavır ve hareketleri değişir. Durgun ve isteksiz görünür, devamlı yatmak ister, inleme ve diş gıcırtması gözlenir.
 • Hayvanlar da zayıflama gözlenir, Gebe hayvanlar yaşama yeteneği zayıf buzağı doğrurlar.
 • Sarı yeşilimsi renkli, sulu kıvamda, köpüklü ve bazen kanla karışık şiddetli ishal ortaya çıkar.
 • Kas titremeleri ve inlemeler gözlemlenir.
 • Bakışlar donuk ve sabitleşir, bazı hayvanlarda tükürük salgısında artış ve burun akıntısı gözlenir.
 • Hayvanlarda Karaciğer apseleri ve Beyin dokularında ölümlere rastlanır.
 • Topallık ve tırnak bozuklukları gözlenir.
 • Erken doğum, ölü doğum ve yavru atma gözlenir.
 • Döl Tutmada başarısızlık gözlenir.

 

BÜYÜK BAŞ BESLEMEDE İNAKTİF MAYALAR KORUNMADA NE DERECE ETKİLİDİR ? :

Günümüzde büyükbaş hayvanlardan yüksek verim sağlanmasını yani üretimin artırılmasını, hem de üretilen ürünün güven ve kalitesinin doğal yollarla korunması zorunlu hale gelmiştir.

Genel olarak hayvan beslenmesinde mayalar aktif ( canlı ) veya inaktif ( cansız ) olmak üzere iki şekilde bulunmaktadır. Hayvan beslemede yem ilavesi olarak kullanılan mayaların formlarının aktif veya inaktif olmalarından ziyade, işkembe de gösterdiği aktivite çok daha önemlidir. İşkembenin, canlı maya hücrelerinin yaşaması için hiç de uygun bir ortam olmadığı bir gerçektir. Oksijenin olmadığı bir ortamda canlı mayalar çoğalıp yeterli miktarda metabolit ( mineral, vitamin,enzim ) üretemezler çünkü bunun tam anlamıyla olması için 15 saatlik bir süre gerekmektedir. Oysa işkembede geçen 3 – 5 saatlik bir süre bu açıdan yeterli gelmemektedir. Bu süre içerisinde bir canlı maya çok az metaboliti rumen içerisine bırakabilir.Canlı mayalar vakumlu özel ambalajlarda tutulurlar. Bir gramındaki canlı (hücre) koloni sayısı ile içerikleri adlandırılır. Yapılan denemelerde peletleme sıcaklığında canlı mayaların % 50 si ölmektedir.

İnaktif mayalarda ise ölçü birimi protein miktarıdır. Protein değeri ne kadar yüksekse ürün o kadar kalitelidir. İnaktif mayalar mos+beta glukandan oluşan hücre duvarı ve sitoplazmayı içerir. Hem MOS ve Beta glukanların yararlarını hem de sitoplazmadaki mineral, vitamin ve bazı amino asitleri kapsadığından her türlü çiftlik hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmaktadırlar. Mayadan beklenen faydaların büyük bir kısmı bu iki ekstrakt ( MOS ve Beta Glukanlar ) tarafından sağlanır.

İnaktif mayaların rumen içerisinde ne kadar kaldığı değil ne kadar yarayışlı mikroorganizmaları beslediği

önemlidir. İnaktif mayalar, rumendeki Lactobasili be Bifido gibi faydalı mikroorganizmalar tarafından enerji

kaynağı olarak kullanıldıkları için bunlara hızlı bir çoğalma olanağı sağlarlar. Peletleme sıcaklıklarında ve

rumende yıkıma uğramadıkları açıktır. Ayrıca inaktif mayaların bağışıklık sistemi içerisinde toksin bağlama

kabiliyetleride hayvan beslemede en önemli tercih sebeblerinden biridir.

 

NOVI YEAST D TEKNİK ÖZELLİKLER :

Etken Madde

Miktar

 

Etken Madde

Miktar

 

Etken Madde

Miktar

 

Etken Madde

Miktar

Ham Protein

39 - 40 gr

 

Fosfor

1200 mg

 

Sodyum

140 mg

 

Glutamic Ac.

10,10%

Yağ

3,00%

 

Selenyum

0,50 mg

 

Niacin

10 mg

 

Phenyalanine

4,60%

Kül

6,00%

 

Çinko

12 mg

 

Cholin

370 mg

 

Aspartic Ac.

6,20%

Nem

7,00%

 

Demir

5,50 mg

 

Methionine

1,30%

 

Alanine

4,50%

Selüloz

6,00%

 

Bakır

0,60 mg

 

Cystine

1,50%

 

Arginine

4,20%

Kalsiyum

43 mg

 

Magnezyum

250 mg

 

Lysine

4,30%

 

Valine

3,40%

 

NİÇİN NOVI YEAST D

 • İşkembedeki faydalı mikroorganizmaları besler. Bu mikroorganizmaların hızlı çoğalmasına yardımcı olur.
 • Selüloz sindirimini hızlandırır, laktat oluşumunu hızlandırır ve işkembe pH’sının korunmasını sağlar.
 • İşkembede uçucu yağ asitlerinin sentezlenmesini artırarak Amonyak kullanımının yükselmesini sağlar.
 • Süt verimliliğinin artmasına ve süt kompozisyonunun düzelmesini sağlar.
 • İçeriğindeki Glutamic Asit, proteinleri oluşturan 20 amino asitten biridir. Kandan Beyne geçen tek amino asittir. Kan dolaşımında ve kaslarda depolanan glutamine, hayvan vücudunun güçsüz düştüğü durumlarda, hasta ve ciddi yaralanma durumlarında ihtiyaç duyulur.
 • İçeriğindeki Aspartik Asit,aşırı amonyağı vücuttan atarak karaciğeri koruyan, diğer amino asitlerle birleşerek kanın temizlenmesine fayda sağlar.
 • Beslemeden kaynaklanan Metabolizma hastalıklarının önlenmesini sağlar.
 • Kuru madde tüketiminin artmasına yardımcı olur.
 • Yaz aylarında sıcaklık stresini önler, yem alımına yardımcı olur.
 • Doğum öncesi kuru madde tüketimini artırarak, doğum sonrası dönemde performansın artmasını sağlar.
 • Asidozis, ketozis, alkolasis, karaciğer yağlanması, metritis ve tırnak problemleri gibi beslemeden kaynaklanan hastalıkların önüne geçer.
 • Subklinik mastitis görülme oranında azalma gözlenir.
 • Erken doğum, ölü doğum ve yavru atmanın görülme riskini azaltır.
 • Döl tutmada gözle görülür başarı gözlenir.
 • Besi hayvanlarında yemden yararlanmanın artmasıyla kilo alma hızında yükselme görülür.
 • Buzağılarda bağırsak problemleri, tırnak ve üriner sistem problemlerinde azalma tesbit edilir.
 • Gulutamic Asid değeri çok yüksek bir ürün olduğundan Buzağılarda bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin artırılması ve güçlü bir bağışıklık sistemi kurulmasını sağlar.

 

NOVI YEAST D KULLANIMI:

 

Buzağılarda Sütten kesim öncesi ve sonrası                           30   gr/hayvan/gün

Buzağı başlangıç yemi ile birlikte                                               30   gr/hayvan/gün

Düveler için                                                                                     50   gr/hayvan/gün

Süt İneklerinde normal şartlar altında 365 gün                        50   gr/hayvan/gün

Süt İneklerinde zorlu dönemlerde                                              100 gr/hayvan/gün

Besi başlangıçtan besi ortasına kadar                                        30   gr/hayvan/gün

Besi ortasından Besi bitime kadar                                               50   gr/hayvan/gün

Koyun ve Keçilerde                                                                         15   gr/hayvan/gün                                                               

 

Çok Bakılanlar